Bo Setterlinds minne

Stipendier ur Timmermansordens fond till Bo Setterlinds minne

Timmermansordens Drätseldirektorium beslöt den 30 maj 1991 att till minne av den i januari samma år avlidne Oldmästaren, Brodern Bo Setterlind, inrätta en fond med uppgift att ”främja litteratur- och musikskapande med kristen förankring, humanistisk vetenskap och forskning samt andra kulturella ändamål”.
Ur fonden har sedan 1992 årligen och i samband med Ordens adventsgudtjänst utdelats ett stipendium till Bo Setterlinds minne. Bilden på Bo Setterlind är tagen av Fotograf Herbert Lindgren (1919-1987) Stockholms stadsmuseum.

Mottagare av stipendiet, som på senare år uppgått till ett betydande belopp har varit följande:

Timmermansordens stipendium till Bo Setterlinds minne år 2022 tilldelas violinpedagogen Nina Balabina, idégivare till, grundare av och konstnärlig ledare för Lilla Akademien, för hennes inspirerande engagemang och framgångsrika arbete med ungdomars förkovran inom den klassiska musiken, varigenom hon skapat en ungdomlig kulturinstitution i Stockholm, senast krönt med det vackra tillskottet Drottning Silvias Konsertsal.

Lotta Lotass får Timmermansordens stipendium till Bo Setterlinds minne för ett betydande och nyskapande författarskap som ledigt rör sig mellan olika genrer och anlägger nya intressanta perspektiv på existentiella frågeställningar, litteratur och konst samt inkluderar tankar och idéer om teknikutveckling och människans plats och roll i Skapelsen. Lotass omfattande litterära produktion präglas också av ett andligt sensorium och en kristen tematik, allra tydligast kanske uttryckt i romanen ”Konungarnas tillbedjan” från 2012.  

För en livsgärning präglad av humanitet och tro på det goda i människan, förmåga att se det vackra och glädjefyllda i tillvaron, och för att i ord och toner, offentligt uppträdande och ideellt engagemang ha omsatt och delat med sig av denna livssyn till sina medmänniskor.

Ordens kördirigent, Brodern Lennart Ericsson för hans eminenta arbete med att under ett par decennier ha utvecklat Ordens musikliv och lett Timmermansordens kör till nya höjder, senast dokumenterat i CD-skivan ”Tänd ljus”.

Sofia Lilly Jönsson erhåller Bo Setterlindsstipendium för hennes kvalitetsmedvetna kulturjournalistik som musikskribent. Och hennes rättframma värnande om Svenska kyrkans tros och kulturarv och de kristna grundvärdena. En utmaning för dagens kyrka under minnesåret för den lutheranska reformationens inledning 1517.

Vissångaren, underhållaren och skådespelaren Sven Bertil Taube har varit verksam mer än ett halvt sekel intagit en central position i svenskt kulturliv. Hans betydelse som förvaltare, uttolkare och förnyare av den svenska vistraditionen kan knappast överskattas. 

Läkaren och författaren Stefan Einhorn har i sitt skrivande och sitt handlande visat på omtankens och oegennyttans väg till mänsklighetens förbättring. Hans författarskap rör människan i valet mellan gott och ond, där han visar på betydelsen av en hållning präglad av människokärlek ur olika aspekter 

Bo Larsson är känd av en växande krets för suveräna porträtt. Hans mest hängivna beundrarskara är emellertid den publik , som har upptäckt hans stadsmåleri. Med den hemmastaddes auktoritet skänker han lika mycket kärlek åt anspråkslösa tvärgator och alldagliga fasader. Med vilka han kanske har någon hemlighet gemensam som åt de kända utblickarna. Vi ser genom hans ögon, i hans impulsivt pålagda färger. Ett Stockholm, som nästan förefaller omedvetet om sin skönhet, en bebolig stad, osentimental, saklig och oförglömlig.

Få i dagens svenska musikvärld, kan tävla med Sven-David Sandström när det gäller mångsidighet, monumental kraft och omedelbar känslomässig verkan. Han är det gedigna hantverkets man och har mer än någon annan bidragit till att avskaffa det skönhetsförbud som under en tid hämmade konstmusiken. Han har inte minst förnyat den sakrala musiken genom stora körverk i tävlan med Beethoven och Händel och genom enastående skapelser i Bachs anda för gudstjänstlivets behov. 

Eva-Stina har som diktare funnit ett alldeles eget sätt att trolla med det svenska språket. Hennes poesi återskänker oss det förlorade barn, som är vår själ och gör  det till bundsförvant för en natur full av mirakel. Med skratt, snyftningar och aldrig hörda ord, för hon oss till en ö i dödens och sorgens hav där kärleken väntar. Bland samtida poeter är hon unik som tröstare och som ledsagare till de yttersta mysterierna.

Vissångaren och kompositören Staffan Percy har med sina melodiösa tonsättningar av poetiska och ofta romantiska texter kommit att framstå som en unik artist bland tidens trubadurer. Han har genom sina tonsättningar av ett flertal Bo Setterlind dikter på ett synnerligen förtjänstfullt sätt bidragit till att dessa fått en stor spridning och blivit älskade av en större krets.

För en såväl nationell som internationellt ryktbar karriär som pianosolist och ackompanjatör, i vilken hon på ett mästerligt sätt förenar innerlig poesi med musikalisk intelligens.

För att han i sina stockholmsskildringar försökt tyda staden och dess kvarter med människor och tilldragelser. Från hans mångsidiga produktion har sedan vyerna vidgats till att omfatta världen, sedd ur en betraktares ögon som bevarat barnets och den unga personens vetgirighet

För att hon under ett händelserikt liv med ordet som instrument sett och hävdat den utsatta människans rätt till och behov av medmänsklig omsorg och omtanke mitt i en till synes olöslig internationell konflikt

För ett mångårigt arbete med att – inte minst i radio – ödmjukt och samtidigt suggestivt popularisera och för en stor och delvis ny lyssnarkrets introducera den klassiska musiken

För en författargärning som riktar sig till såväl barn och ungdom som vuxna och som präglas av omtanke, livsklokhet, värme och medmänsklighet, dock utan att väja för livets mörka sidor

För en konstvetenskaplig forskargärning med inriktning på främst medeltida kyrklig konst, en görning som präglats av idérikedom, mångsidighet och engagemang och en förmåga att på Bo Setterlinds vis entusiasmera sina läsare och åhörare

För ett mångsidigt artisteri som präglas av både humor och allvar och för en konstnärlig gärning som med tiden fått ett allt större djup

För sin livslånga gärning som inspirerande körledare och för sin förmåga att på ett banbrytande sätt förnya svensk körmusik och göra den internationellt känd

För sin förmåga att i sitt rika författarskap ömsint och medkännande skildra utsatta människors villkor i samhällen i förändring

För ett fullödigt musikaliskt konstnärskap, som skänkt ung och gammal glädje och som med åren fått en allt djupare andlig dimension

För ett textilt konstnärskap som, förutom att det förenar gammal hantverksmässig tradition med en osedvanlig känsla för linets inneboende egenskaper, har förmågan att genom sin andliga dimension skänka åskådaren ro, tröst och uppbyggelse

För en livslång gärning som organist och körledare i en rad ideella sammanslutningar i Stockholm och för sin förmåga att där genom musik och sång förmedla det kristna budskapet i Bo Setterlinds anda

För en mångårig, framstående skådespelargärning och särskilt för det engagemang han under senare år visat i sin strävan att oegennyttigt föra ut kulturen och sin konst till äldre och sjuka och andra i samhället som inte har möjlighet att själva uppsöka de kulturella institutionerna

För det oegennyttiga arbete hon under ett långt yrkesliv nedlagt för att bereda människor i svåra sjukdomssituationer möjlighet till vård under människovärdiga former. Hon har i detta arbete vägletts av ideal som är kraftigt förankrade i den västerländska kristna kulturen och traditionen och som vittnar om djup humanitet och varm människosyn

För att hon i Bo Setterlinds anda och efterföljd berikat den svenska psalmskatten. Genom sin diktning, som präglas av djup känsla och språklig omedelbarhet och pregnans, förmår hon spegla och tydliggöra det kristna budskapet för vår tid.

För de mångåriga studier i medeltida kalkmåleri som lett fram till boken ”Ordet som bild”. Östgötskt kalkmåleri vid slutet av 1300-talet och början av 1400-talet”. Han skildrar med ”Ordet som bild” insiktsfullt och lärt hur och varför den s.k. Risingemästaren och hans medarbetare i en rad östgötska kyrkor överförde bibelns berättelser till rika bildsviter, som på ett pedagogiskt lättfattligt sätt för såväl medeltidens som nutidens människor konkretiserade och ännu konkretiserar det kristna budskapet.

För en livsgärning präglad av djup humanism och stark känsla för vårt samhälles kulturella värden – en gärning manifesterad genom mångårigt oegennyttigt arbete inom försvarets frivilligorganisationer och inom andra kulturella organisationer samt genom det sätt på vilket hon, tillsammans med sin syster, på Margarethelund i Österåker värnat om svensk herrgårdskultur och gjort den tillgänglig för en bredare publik.

För en livslång musikgärning, genom vilken han som tonsättare, arrangör, orkesterledare och radioproducent förmått att för en bred publik presentera musik med förankring i svensk och utländsk bygdekultur och att ge den en för publik och medium anpassad, varsamt bearbetad form. Han har också som arrangör och kompositör framgångsrikt samverkat med två av våra folkkäraste poeter. Evert Taube och Bo Setterlind

För ett engagerat och brett författarskap från psalm till nonsensvers för såväl barn som vuxna samt för en framgångsrik översättargärning