Historik

Timmermansorden bildades 1761

Brevet med sigill är utfärdat för direktören i Ostindiska kompaniet Johan Fredrik Ström

Vår historik

Timmermansorden (TO) bildades 1761 ungefär samtidigt som ett antal andra ordenssällskap etablerades i Stockholm till i mitten 1700-talet. Inledningsvisa motsättningar mellan ordnarna avtog snabbt och under 1760-talet var åtskilliga av Timmermansordens medlemmar även frimurare och bröder av Arla Coldinu Orden, vilket sedan fortsatt under århundradena.

Under 1700-talets slut fick orden en stor anslutning med hyddor (loger) i Stockholm, Åbo och på Sveaborg i Helsingfors. Efter Sveriges avträdande av Finland till Ryssland 1809 är Timmermansorden verksam endast i Stockholm.

Inledningsvis hölls ordenssammankomsterna på olika värdshus men från 1765 (i likhet med en del andra ordnar) på Piperska muren på Kungsholmen. År 1788 inköpte TO den stora egendomen Eriksberg på 114 000 kvm intill Träsket i den dåvarande utkanten av Stockholm, nuvarande Östermalm. Orden fick därmed ett eget stamhus med bl a egen traktör och med en teatersalong som var en av Stockholms största. I området inrättades 1796 också ett hospital för invalider.

Den gamla huvudbyggnaden genomgick under 1800-talet flera om- och tillbyggnader. Under 1800-talet flyttade staden allt närmare Eriksberg, men området väster om Villastaden och Humlegården förblev länge obebyggt. Markköpet uppskattades inte i början av bröderna på grund av det då så avlägsna läget, men visade sig med tiden vara mycket framsynt. När området behövde exploateras av Stockholms stad styckades delar av det stora markinnehavet av till staden. Detta, tillsammans med stora donationer, blev grunden till Ordens betydande förmögenhet och gav även medel till byggandet av det nuvarande Ordenshuset.

1911 utlystes en arkitekttävling för en ny monumental ordensbyggnad som skulle bilda fond till Tegnérgatan. Tävlingen omfattade förutom själva huvudbyggnaden även förslag om byggnadssätt för de angränsande kvarteren. Realiserandet gick till Isak Gustaf Clason och bygget påbörjades 1914 men försenades i och med konjunkturen under och efter Första världskriget. Gustav V invigde det nuvarande Ordenshuset 1923, men byggnadsarbetena blev inte klara förrän 1931.

I samband med uppgörelsen med Stockholms stad 1908 avstod staden till Orden 25 hektar mark för uppförande av en ny hospitalsbyggnad, Nya Eriksberg, i Nockeby. Denna skulle bli en ersättning för det ursprungliga hospitalet och stod klar 1914. Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux förvärvade egendomen 1974..

Ordens första Generalguvernör

Den 13 mars 1761 högtidlighölls ”Första Timmermans Brödra-Lagets Allmänna Ordens Fest- och Högtidsdag i närvaro av Georg Henrik Barfod