Om timmermansorden

Det sociala ansvaret, vår viktigaste uppgift

Ordens sociala verksamhet

Orden bedriver en omfattande social hjälpverksamhet både externt och internt med hjälp av fonder, donationer och insamlade medel. Hjälpverksamheten är och förblir en av Timmermansordens viktigaste uppgifter. Utdelade bidrag uppgår årligen till betydande belopp. (För ytterligare information klicka här)

Orden har ca 1300 medlemmar och leds av en Generalguvernör. Under denne svarar Ordensrådet för det inre ordenslivet och Drätseldirektoriet för förvaltning av Ordens ekonomi och tillgångar.

Orden är ett brödrasällskap och använder sig av en symbolik, som är knuten till ett andligt husbygge. Timmermansbegreppet kan otvunget knytas till den störste timmermannen, Jesus Kristus. Det finns här en parallell till frimurarna och muraryrket.

Inval i Orden sker efter förslag från två medlemmar och väntetiden är f.n. mycket lång.

Under säsongen äger ett antal sammankomster rum.  Efter de högtidliga och allvarliga ceremonierna, i allt väsentligt oförändrade sedan 1700-talet, intas en brödramåltid, följd av en friare samvaro. Därtill kommer föredrag i lättsam form på måndagar.

Verksamheten (inklusive hjälpverksamhet, föredrag, arkiv, bibliotek m.m.) bedrivs ideellt förutom en kanslifunktion för viss administration och ekonomi. 

I samband med förberedandet inför och genomförandet av ceremonierna och brödramåltiderna krävs stora ideella insatser. Bröderna tjänstgör då i många olika befattningar och funktioner, vilket utgör en viktig förutsättning för verksamheten.  Timmermansorden ser framtiden an med tillförsikt.

Timmermansorden räknar sina anor från januari 1761. Till ordens 250-årsjubileum 2011 utgavs boken Timmermansorden 250 år.